VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk lid van de clan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen entiteit en particulier.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan elk lid beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de entiteit voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de entiteit zijn in te zien en dat zij op verzoek van de particulier zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan het lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van het lid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan het lid zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken. Als de entiteit gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de entiteit niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door het lid van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien het lid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de enititeit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de entiteit is bevestigd, kan het lid de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de entiteit passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien het lid elektronisch kan betalen, zal de entiteit daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De entiteit kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het lid aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de entiteit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De entiteit zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan het lid de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door het lid op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de entiteit waar het lid met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het lid van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
het lid in de bovengenoemde artikelen heeft geen recht op een herroepingsrecht bij de entiteit.

Artikel 4 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de entiteit producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
het lid de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Klachtenregeling
De entiteit beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de entiteit.

Bij de entiteit ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van de entiteit kan eveneens worden ingediend via een mail naar info@tragiicgamingl.com, de beheerder of bij de oprichter.

Het lid dient de entiteit in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 6 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van het lid zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door het lid op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 7 – Copyright
Deze clan geniet auteursrechtelijke bescherming. Tragiic Gaming Clan is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze leden, waarbij het niet is toegestaan materiaal te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tragiic Gaming Clan is het niet toegestaan dit materiaal op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan dit materiaal te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken van Tragiic Gaming Clan zijn eigendom van Tragiic Gaming Clan, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Tragiic Gaming Clan is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan derden.
Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden en Tragiic Gaming Clan ontleend hieraan geen rechten.

Artikel 8 – Privacybeleid
Als jij lid bent hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw lidmaatschap kunnen waarborgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met de beheerders.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op in het beleid van Tragiic Gaming Clan. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Tragiic klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die lid of ex-lid is (was) van Tragiic Gaming Clan. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je je aanmeldt voor onze clan.
Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die?
Wij gebruiken jouw gegevens om een indicatie te krijgen wie jij bent als persoon, wij kunnen hierdoor iemand controleren om zo eventueel uit te sluiten voor meetings of evenementen. Tevens gebruiken wij jouw gegevens voor nieuwsbrieven en bestellingen van producten of diensten. Wij verzamelen bij aanmelden de volgende gegevens: Voornaam, Achternaam, Tussenvoegsel, Playstationnaam, Telefoonnummer en E-mail adres. Eventuele verdere gegevens worden altijd persoonlijk gevraagd en veilig opgeslagen. Wij gebruiken je e-mail voor nieuwsbrieven en je telefoonnummer voor aanmelding van whatsapp.
Hoelang bewaren en gebruiken wij jouw gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens totdat jij geen lidmaatschap meer bezit van Tragiic Gaming Clan, dit kan komen doordat je zelf het lidmaatschap stop zet van de entiteit of dat de entiteit dit zelf besluit. Het lid dient zich dan nog wel af te melden via mail. Dit kan een lid doen door een afmelding te mailen naar info@tragiicgamingnl.com.

Artikel 9 – Winacties
Tragiic Gaming Clan behoudt het recht tot eventuele gewonnen winacties te weigeren omdat het lid geen lidmaatschap meer heeft van de entiteit of eventuele andere beperkingen in de overeenkomst. Tragiic Gaming Clan zal de prijs dan op een andere manier uitgeven en is verplicht dit op een eerlijke wijze door de controle van een derde te worden uitgegeven. Een particulier/consument of lid van de entiteit kan geen zich op geen enkele wijze beroepen op het consumenten recht bij winacties. De entiteit behoudt het recht op wijzigen van artikel 9 op welk moment dan ook.
Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van Tragiic Gaming Clan. > www.tragiicgamingnl.com